Algemene voorwaarden

Art. 2. De huurder erkent het gehuurde voertuig ontvangen te hebben in perfecte staat van
rijvaardigheid, onderhoud en reinheid en verklaart zich bereid de brandstof, verbruikt tijdens de
huurperiode te betalen. Indien tijdens of na de verhuring blijkt dat verkeerde brandstof in het voertuig
getankt werd, verbindt de huurder er zich toe, de kosten van reinigen of herstellen van de
brandstoftank en motor te zullen vergoeden.
Hij is verplicht er zich van te bedienen als „goede huisvader” (het begrip goede huisvader is niet-limitatief opgesomd). Het is verboden het gehuurde voertuig te

overladen, door, ondermeer een aantal personen te vervoeren groter dan het aantal voorzien in de
verzekeringspolis of door het politiereglement, de keuring of voorzien door de fabrikant. Het is bij voorbeeld
eveneens verboden het nuttige laadvermogen, toegestaan door de wet of door de reglementen
betreffende het laden van voertuigen te overtreffen, en België te verlaten met het gehuurde voertuig,
zonder toestemming van de verhuurder, op gevaar de schadelijke gevolgen welke hieruit voortvloeien,
zelf te moeten dragen of aangerekend te krijgen.

De voormelde voorbeelden zijn niet-limitatief opgesomd. Elk gebruik van het gehuurde voertuig welke niet als goede huisvader kan omschreven worden en welke schade verwekkend is kan en zal aanleiding geven tot een schadevergoeding welke ten laste is van de huurder.


Voor het besturen van onze voertuigen dient de huurder ouder dan 21 jaar te zijn. Bestuurders jonger dan 26 jaar betalen een extra premie op de huurprijs.


De ondertekenaar van huidige overeenkomst verbindt zich solidair met de rechtspersonen, met de
natuurlijke personen en met de verenigingen, in wiens naam hij optreedt ten overstaan van de
verhuurder, voor alle verplichtingen die de huurder op zich neemt conform deze overeenkomst en
conform de wettelijke bepalingen ter zake.


De consument/klant/huurder heeft het recht aan de verhuurder mede te delen dat hij afziet van de
huur, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 7 werkdagen na de
bestelling en ten laatste 48 uur voor de afhaling van het voertuig. Bij gebrek hieraan zal er een
administratieve boete aangerekend worden van €100.

Art. 3. 

a) Gedurende de huurperiode neemt de huurder de verplichting op zich om olie,ad blue en water op het vereiste peil te houden.
Mocht gedurende de verhuringperiode blijken dat de olie dient vervangen, of het voertuig gesmeerd
moet worden, dan is de huurder gehouden deze onderhoudswerken te laten uitvoeren. Hij heeft het
recht op terugbetaling dezer onkosten op voorwaarden:

1. dat aan de verhuurder een behoorlijke factuur voorgelegd en afgegeven wordt. Kosten gemaaktdoor de huurder en/of de bestuurder, en waarvoor een voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder aanwezig is, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturenworden opgesteld op naam van Luxauto NV, Franklin Rooseveltlaan 173 te 8790 Waregem met als ondernemingsnummer 0400 062 444

2. dat dit onderhoud normaal weze, rekening houdende met het aantal afgelegde KM.

b) De huurder erkent dat de banden in goede staat verkeren, zonder sneden en normale slijtage.
In geval van beschadiging van een dezer, door een andere oorzaak dan normale slijtage, verbindt de
huurder zich deze onmiddellijk te vervangen op kosten van de huurder zonder terugbetaling van de
verhuurder door een andere band van dezelfde afmetingen en merk.
Indien gedurende de verhuring, één of meerdere banden, tengevolge van normale slijtage, geen
groeven meer zouden vertonen van meer dan 2 mm diepte, dan is de huurder verplicht deze te laten
vervangen in onze werkhuizen, zo niet zijn alle lasten, vervolgingen en boeten, voortspruitende uit

deze nalatigheid te zijnen laste.


c) De huurder erkent eveneens dat het gehuurde voertuig voorzien is van alle reglementaire
benodigdheden zoals: doos voor eerste hulp bij ongevallen, driehoek, blusapparaat, fluorescerende
vestjes en boorddocumenten, en verbindt zich deze benodigdheden en boorddocumenten terug te
geven bij de teruggave van het voertuig. Bij verlies van de boorddocumenten is een forfaitaire
schadevergoeding van € 250 verschuldigd. De huurder verbindt zich het voertuig niet te gebruiken in
overtreding met de schikkingen van de wegcode, en bij niet-gebruik van het voertuig, ditzelfde in

verzekerde bewaring te stellen en beschermd tegen de vorst.

De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie

van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de

ruimste zin van het woord. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de
administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratiekost van € 40 per
boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder. De huurder erkent eveneens op de
hoogte te zijn gebracht door de verhuurder van het feit dat in de voertuigen een absoluut rookverbod

van kracht is. Bij schending van dit rookverbod zal een toeslag aangerekend worden van € 50.


Art. 4. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de verhuring geldig voor 24 uren: van 08.00 uur
tot 08.00 uur of van 17.00 uur tot 17.00 uur ‘s anderdaags. Uitgezonderd op zaterdag is de verhuring
van bestel- en vrachtwagens geldig voor één dag: van 08.00 uur tot 17 uur. Elke breuk van een dag,
wordt als volledige dag beschouwd, voor het berekenen van de huurprijs.

Art. 5. Het gehuurde voertuig kan op ieder ogenblik door de verhuurder op kosten van de huurder
teruggenomen worden, waar het zich bevindt, van het ogenblik dat de overeengekomen huurperiode
overschreden is, of de huurder in gebreke blijft inzake betaling of indien de verhuurder de huurder
verdenkt van onwettige handelingen, zelfs indien deze geen tussenkomst van de Rechtbank vergen.
De verhuurder schuift alle verantwoordelijkheid van zich af voor schade, voortvloeiend uit dergelijke
terugwinning van het voertuig en is in dat geval niet verantwoordelijk voor enig voorwerp of materie
dat zich nog zou bevinden in het voertuig.

Art. 6. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade aan alle
bezittingen of waarden, vervoerd of achtergelaten in of op het voertuig door de huurder of ieder ander
persoon, tijdens de duur van onderhavig contract of na het inleveren van genoemd voertuig bij de
verhuurder, of voor verliezen of schade die direct of indirect zouden kunnen voortvloeien uit een
mechanische tekortkoming van het voertuig en wordt ontlast van alle verantwoordelijkheden.

Art. 7. Indien de huurder, het gehuurde voertuig niet terugbrengt op de vastgestelde datum, is hij
verplicht de verhuring en de afgelegde KM te betalen aan de normale prijs - zonder te kunnen
genieten van eventueel speciale voorwaarden welke hem zouden toegekend zijn - vermeerderd met
een vergoeding van € 150 per dag vertraging, en dit zonder ingebrekestelling. Hij is eveneens
verplicht, alle algemene onkosten, veroorzaakt door opzoekingen voor het terug in bezit nemen van
het voertuig, aan de verhuurder terug te betalen. De vergoeding van € 150 per dag is ook
verschuldigd, wanneer de huurder sleutels niet teruggeeft aan de verhuurder. De teruggave van het
voertuig vindt plaats door de afgifte van de sleutels ervan aan de bediende van de verhuurder, binnen
de openingsuren van het agentschap. De gebruiksduur van het voertuig en de verantwoordelijkheid
van de huurder ervoor nemen slechts een einde op het ogenblik van die afgifte.
Alle boetes wegens verkeersovertredingen en alle vergoedingen of boetes voor parkeren, blijven ten
laste van de huurder.

Art. 8. De huurder verklaart het voertuig uitstekend te kunnen besturen, en niet ontzet te zijn uit het
recht een voertuig te besturen. Hij zal gehouden zijn aan de verhuurder, of dezes plaatsvervanger, zijn
rijbewijs en identiteitskaart voor te leggen. Het rijbewijs van de huurder dient ouder te zijn dan 2 jaar.
Zo niet zal hem geen voertuig afgeleverd worden. Het rijbewijs mag door de verhuurder gevraagd
worden, gedurende de verhuringperiode.

Art. 9. De huurder verbindt er zich toe, dat het genoemd voertuig niet zal aangewend worden voor het
duwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen, behoudens akkoord van de verhuurder, en
voor onwettige doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, is
het verboden reclamebelettering en trekhaken aan te brengen op het verhuurde voertuig. Deze
worden bij het einde van de huur door de huurder verwijderd of door de verhuurder, op kosten van de
huurder. Het voertuig mag niet onderverhuurd worden en niet gebruikt worden in het kader van
sportwedstrijden voor voertuigen. Het voertuig mag niet bestuurd worden door een persoon die zich
onder invloed van geestrijke dranken of verdovende middelen bevindt. De huurder verbindt er zich
tevens toe alle inbeslagneming van het voertuig te beletten. Indien de huurder het gehuurde voertuig
wil laten besturen door derden, moet hij vooraf de schriftelijke toelating van de verhuurder bekomen
en een bijpremie hiervoor betalen. Ingeval van breuk op deze overeenkomst, verklaart de huurder
zich, van meet af aan, burgerlijk verantwoordelijk voor deze derden, en zal de schade welke hieruit
voortvloeit zelf dragen.

Art. 10. Indien de huurder de verhuringperiode wenst te verlengen, zal dit moeten gebeuren in het
filiaal van de verhuurder, ofwel schriftelijk of per e-mail aan de verhuurder. Deze aanvraag
dient ten minste 24 uur voor het einde van de verhuringperiode te gebeuren. Deze aanvraag tot
verlenging heeft maar haar uitwerking na het akkoord verkregen te hebben van de verhuurder, en na
bovendien de kostprijs, voortspruitende uit deze verlenging en de reeds verworven prijs te hebben
geregeld.

Art. 11.

 a) De verhuurder heeft het recht van de huurder een waarborg te eisen, hetzij bij het in
ontvangst nemen van het voertuig, hetzij bij aanvraag om verlenging. Het bedrag van deze waarborg
werd vastgesteld en bepaald in art. 1 van huidig contract. De verhuurder heeft het recht om het
bedrag van de waarborg te compenseren met elk bedrag dat de huurder aan de verhuurder
verschuldigd blijft.
b) Indien de huurder uit eigen beweging de voorziene huurperiode verlengt met maximum 24 uur,
zonder goedkeuring van de verhuurder zal dit feit worden gelijkgesteld met ontvreemding van het
voertuig en zal de verhuurder het recht hebben klacht neer te leggen bij de bevoegde instantie. Indien
in deze periode van verlenging, zonder toestemming van de verhuurder, de geldigheid van de
schouwings- en verzekeringskaart komt te vervallen, zal de verhuurder elke verantwoordelijkheid
afwijzen, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit voertuig zonder geldige schouwings- en
verzekeringskaart en de huurder zal de volledige verantwoordelijkheid en de schadelijke gevolgen
ervan dragen.

Art. 12. De verantwoordelijkheid voor goederen welke aan boord van het gehuurde voertuig vervoerd
worden, blijft volledig ten laste van de huurder. De contractueel opgegeven bestuurder is niet
verzekerd voor lichamelijk letsel of overlijden ten gevolge van een ongeval waarbij zijn
aansprakelijkheid betrokken is. De repatriëring van personen is niet inbegrepen in de
huurovereenkomst. De verhuurder raadt aan bij gebruik in het buitenland van het gehuurde voertuig
een reis-/bijstandsverzekering af te sluiten voor bestuurder en inzittenden van het gehuurde voertuig.

Art. 13. In geval van defect is de huurder verplicht, om instructies te vragen aan de verhuurder.
Indien deze laatste het nodig acht de reparaties in zijn eigen werkhuis te laten uitvoeren, of indien
tengevolge van een ongeval, het voertuig bij hem moet teruggebracht worden, zal dit moeten
gebeuren op kosten van de huurder en op zijn verantwoordelijkheid. Indien de verhuurder zelf de
herstelling niet wenst uit te voeren, dient de huurder een schriftelijke prijsopgave te doen van de herstellingskosten.
De verhuurder zal schriftelijk zijn akkoordverklaring bevestigen.
Kosten gemaakt door de huurder en/of de bestuurder, en waarvoor een voorafgaand en schriftelijk
akkoord van de verhuurder aanwezig is, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de
desbetreffende facturen worden opgesteld op naam van Luxauto NV, Franklin Rooseveltlaan 173 te
8790 Waregem met als ondernemingsnummer 0400 062 444

Art. 14. Bij ongeval of beschadiging van het voertuig is de verantwoordelijkheid van de huurder
tegenover de verhuurder beperkt tot een vrijstelling en dit conform de offertes en tarieven waarvan de
huurder kennis krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de verhuring en
bepaald in art. 1 van huidig contract alsook een dagvergoeding voor iedere dag stilstand. Deze
dagvergoeding wordt bepaald in art. 17 van dit contract, voor gans de duur van de stilstand van het
gehuurde voertuig. Indien een derde verantwoordelijk wordt verklaard voor verlies of schade aan het
voertuig, zal de huurder gecrediteerd worden met de door de verhuurder ontvangen sommen, en
terugbetaald worden, indien het geval zich voordoet.

De vrijstelling bij ongeval voor de schade aan het voertuig van de verhuurder is afhankelijk van het
type voertuig en dit conform de offertes en tarieven waarvan de huurder kennis krijgt en erkent kennis
te hebben genomen bij het aangaan van de verhuring en bepaald in art. 1 van huidig contract.Standaard bedraagt de maximum vrijstelling voor de eigen schade € 5000 per schadegeval.                           
Mits betaling van een bijkomende vergoeding wordt deze vrijstelling verlaagd. De vrijstelling zal
aangerekend worden per schadegeval. De huurder blijft echter verantwoordelijk voor alle schade, in
de gevallen beschreven in artikel 13,15 en 19 van deze voorwaarden. De huurder zal tevens volledig
verantwoordelijk blijven voor alle schade indien het gehuurde voertuig gebruikt of bestuurd wordt in
overtreding met de inhoud van artikel 2, 3, 9,16 en 22 van huidig contract. Huidig contract is geen
omnium verzekeringsovereenkomst en een louter contract sui generis.
Daarnaast is bij ongeval een vrijstelling per tegenpartij van toepassing bij verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid indien de verantwoordelijkheid van de bestuurder betrokken is en gevolgd wordt door een vergoeding aan een tegenpartij. Het bedrag van deze vrijstelling werd vastgesteld op € 1 500 tot het maximum bedrag van de vrijstelling.
Uitgezonderd van de verzekering is het gebruik van het
voertuig voor het vervoer van gevaarlijke goederen. De verzekeringsdekking komt volledig te vervallen
wanneer een niet-geautoriseerde bestuurder het voertuig gebruikt of wanneer de bestuurder van het
voertuig niet in het bezit is van een geldig rijbewijs op het moment dat het geval voor de verzekering
zich voordoet.


Brand en diefstal behouden steeds een niet afkoopbare franchise van € 2500.


De hoger vermelde vrijstellingen zijn ook niet van toepassing in geval van glasbreuk en bandenbreuk
en worden alsdan integraal tegen kostprijs aan de huurder aangerekend. De huurder heeft evenwel de
mogelijkheid zich te verzekeren tegen glasbreuk en bandenbreuk mits het betalen van een
bijkomende premie hiervoor bij aanvang van het verhuurcontract. Deze premie is te onderscheiden
van de hoger vermelde bijkomende vergoeding. De kosten verbonden aan het vervangen van een
platte band alsook de kosten ten gevolge van glasbreuk van spiegels & lichten of vandalisme, blijven
steeds volledig ten laste van de huurder, zelfs na het betalen van een bijkomende premie.
Bij incidenten en schadegevallen, zelfs bij de schadegevallen in recht, zullen forfaitaire
administratiekosten aangerekend worden ten bedrage van € 35. Bij onregelmatigheden en schade
waarvoor de huurder volledig verantwoordelijk blijft worden er forfaitaire administratiekosten ten
bedrage van € 400,-/per contract aangerekend. Voor dakschade bedragen de forfaitaire administratiekosten
€ 500.


Grensoverschrijdende huur is toegestaan in de Benelux en Frankrijk zonder schriftelijke toestemming
en in de volgende landen na schriftelijke toestemming van de verhuurder:
Andorra, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië,
Letland, Litouwen, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije,
Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.
Wanneer regels betreffende grensoverschrijdende huur worden geschonden, vervalt de geldigheid
van alle verzekeringen.

Art. 15. Elke beschadiging aan het koetswerk veroorzaakt door bruggen, gewelven, boomtakken of
andere zaken in de hoogte, blijven volledig ten laste van de huurder. Ook alle schade veroorzaakt
door hagel of andere natuurrampen, zijn niet verzekerd en volledig ten laste van de huurder zelfs na
afkoop van een vrijstelling.
De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair)
aansprakelijk voor elke dak- en transportschade, zijnde schade veroorzaakt aan het voertuig door de
lading, evenals voor dakschade (schade boven de zijspiegel), zijnde alle schade die veroorzaakt wordt
door het niet respecteren van de vrije hoogte van het gehuurde voertuig. In deze gevallen kan de
huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder geen aanspraak maken op enige vrijstelling of
ontlasting van aansprakelijkheid, zodat hij de totaliteit van de schade aan het ganse huurvoertuig met
inbegrip van schade aan de chassiscabine, de laadklep, als aan het volledige koetswerk en laadkast
aan de verhuurder zal vergoeden.
Alle depannage- en/of reparatiekosten te wijten aan een nalatigheid of fout van de chauffeur/huurder,
vallen volledig ten laste van de huurder. De huurder verklaart voldoende ingelicht te zijn omtrent de
verzekeringsproducten en afkoopmogelijkheden alsook eventuele forfaitaire schades.
De vrijstellingen (franchises) vermeld op de voorzijde van het ondertekende contract houden reeds
rekening met de extra betaalde premies door de huurder.

Art. 16. De huurder verzaakt aan elk verhaal tegen de verhuurder, tengevolge van een ongeval,
waarvan hijzelf, of iedere inzittende, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zou kunnen zijn. De
huurder staat borg voor en vrijwaart de verhuurder tegenover de hierboven genoemde en alle andere
derden, in elk geval waarin de verzekering burgerlijke verantwoordelijkheid haar toepassing niet of
slechts gedeeltelijk vindt.
Bij ongeval of incident met het voertuig, blijft de huurder de bewaker van dit voertuig en is hij verplicht
dezelfde dag de verhuurder op de hoogte te brengen, hetzij per E-mail of per aangetekend
schrijven. De huurder is eveneens gehouden, de formulieren bestemd voor de verzekering in te vullen. Hij verbindt zich onmiddellijk het ongeval of incident te doen vaststellen door de Politie, en indien
mogelijk, de identiteit van eventuele getuigen op te nemen.


Indien er bij ongeval geen vaststelling wordt gedaan door de Politie op de plaats van het ongeval,
verbindt de huurder er zich toe tot het betalen van de volledige schade aan het gehuurde voertuig,
inclusief gebruiksderving, zoals voorzien in art. 17 der algemene verhuurvoorwaarden.


Indien de huurder de ongevalsaangifte en vaststellingen door de politie niet overmaakt binnen de 48u
aan Luxauto, dan zal een administratiekost van € 125 worden aangerekend aan de huurder.


Bij onmogelijkheid om het voertuig binnen te brengen, zal de teruggave of terugzending naar de plaats
van herkomst, geschieden op kosten en door de zorgen van de huurder, en de huur blijft lopen tot bij
de teruggave van het voertuig in de garage van de verhuurder.


Bij brand en/of diefstal van het voertuig, moet de huurder dezelfde formaliteiten vervullen, en
bovendien de diefstal aangeven bij de Politie. Hij moet de verhuurder van het gebeurde op de hoogte
brengen, zoals hierboven vermeld. Boeten of onkosten van gelijk welke aard, zijn ten laste van de
huurder.

Art. 17. Er wordt nadrukkelijk overeengekomen, dat, indien een voertuig voorbehouden en niet
afgehaald wordt, de huurder verplicht is, voor iedere dag wachttijd of stilstand van dit voertuig, een
forfaitaire genotsderving van € 150 per dag te betalen. De vergoeding voorzien in dit artikel blijft door
de huurder verschuldigd voor iedere dag stilstand van het voertuig, hetzij door zijn toedoen, door zijn
schuld of wegens ongeval. Voor voertuigen met het rijbewijs C bedraagt de dagelijkse gebruiksderving
€ 250.
Bij reservatie betaalde voorschotten zijn definitief door de verhuurder verworven, en worden niet
terugbetaald aan de huurder.

Art. 18. De huurder verklaart formeel dat, op het ogenblik van de in ontvangstname van het voertuig,
de kilometerteller juist en in perfecte staat verkeerde. Indien de kilometerteller vrijwillig beschadigd
werd, verbindt de huurder zich de verhuring te betalen op basis van 1250 KM per dag.
De huurder kan alleen van de verplichting deze vergoeding te betalen, ontslagen worden, bij
eventuele faling van de kilometerteller, en indien de verhuurder onmiddellijk per telefoon op de hoogte
gebracht werd. Deze laatste zal alsdan alle nuttige instructies verstrekken, om de teller terstond te
laten herstellen. In dat geval zal de afgelegde afstand bepaald worden aan de hand van een
wegenkaart.

Art. 19. Er wordt uitdrukkelijk bepaald, dat de verhuurder niet meer verplicht is zijn voertuig voor
burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren, indien de overeengekomen termijn van teruggave,
overschreden werd.

Art. 20. Iedere verhuring dient contant betaald te worden. Een bedrag van € 3,99 per contract wordt
aangerekend bij wijze van deelname in de milieukosten. Op deze overeenkomst is uitsluitend het
Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken
bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Luxauto. Bij elke verhuring wordt een tegensprekelijke
schadefiche opgesteld die de staat van het voertuig weergeeft op het moment van de aanvang van de
huurperiode.
Elke schuld van de huurder of verhuurder niet betaald op haar vervaldag brengt van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een verwijlinterest op van 1% per maand. Bovendien wordt in dat geval een
schadevergoeding gelijk aan 10% op het openstaand saldo opeisbaar met een minimum van € 100.

Art. 21. In geval van strafrechterlijk of burgerrechtelijk beslag of sequester of indien een derde partij enig recht op het verhuurde voertuig laat gelden, moet de huurder dit binnen 24u per mail (info@luxauto.be) en per post aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de verhuurder melden. Alle kosten van revindicatie door de verhuurder, met inbegrip van de erelonen van zijn raadslieden blijven ten laste van de huurder.

Art. 22. Het gehuurde voertuig mag niet gebruikt worden voor het vervoer van ontvlambare,
ontplofbare, toxische en/of bijtende goederen, brandbare vloeistoffen, noch radio-actieve stoffen,
evenals voor het door de wet geregeld taxivervoer. De voertuigen mogen niet aangewend worden
voor bezoldigd personenvervoer of voor met dit laatste gelijkgesteld gratis vervoer (KB 15.03.1968)
Bij niet-naleving van deze beschikking zullen het verhaal en andere gevolgen welke de verhuurder
ondergaat door zijn verzekeringsmaatschappij en/of derden automatisch op de huurder overgedragen
worden.
Huurders welke verzwarende antecedenten hebben gehad qua ongevallen, vluchtmisdrijf,
dronkenschap of alcoholintoxicatie, dienen dit vooraf te melden aan de verhuurder.
Maatschappelijke zetel: Luxauto N.V., Franklin Rooseveltlaan 173 te 8790 Waregem,
Tel: +32 9 265 00 71  E-mail: info@luxauto.be
Het feit dat de huurder bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal, ontslaat
hem geenszins van hun toepassing. Bij het reserveren van een voertuig bent U steeds door deze
voorwaarden gebonden en aanvaardt U deze algemene voorwaarden.
Luxauto behoudt zich steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande
waarschuwing, dit naar eigen goeddunken. Alle bovenvermelde bedragen zijn excl. BTW. Waar
volgens de wetgeving BTW van toepassing is, zal deze aangerekend worden.

WET OP DE PRIVACY EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Als verhuurder en titularis van een voertuig zijn wij wettelijk verplicht ten allen tijde de identiteit van de huurder kenbaar te maken in het kader van de identificatie van een overtreder inzake de wet op het wegverkeer. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de gegevens van de huurder in een beschermde omgeving bij te houden.

Wij citeren artikel 67ter : Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechter vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft.

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.

Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.

De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen.

De klant kan gedurende dertig dagen zijn gegevens consulteren doch dit ontslaat de verhuurder niet van zijn plicht de contractuele gegevens in ongewijzigde vorm te bewaren. Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een e-mail aan privacy@luxauto.be

De verhuurder verklaart dat de gegevens van de klant op een beschermde hardware worden opgeslagen die enkel door de hiertoe bevoegde personen kan geconsulteerd worden. Deze gegevens worden enkele aangewend in het kader van elke wettelijke verplichting inzake de wet op het wegverkeer en de wet op de landsverzekering.

De voertuigen van de verhuurder zijn uitgerust met een volgsysteem. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving enkel toegankelijk door een bevoegd persoon van de verhuurder. Het volgsysteem heeft tot doel het voertuig te beschermen tegen ontvreemding. De gegevens kunnen enkel vrijgegeven worden met een bevelschrift van een onderzoeksrechter of in het kader van een onderzoek naar verzekeringsfraude of op vraag van de huurder.

Indien de klant toestemming heeft gegeven dat zijn gegevens mogen gebruikt worden voor contact per mail, sms, post zullen deze enkel gebruikt worden voor communcicatie met betrekking tot het huren van een voertuig en elke ander communicatie kaderend in de activiteiten van Luxauto NV. De gegevens worden in een beschermde omgeving opgeslagen en worden onder geen enkel beding voor andere commerciele doeleinden gebruikt dan deze geëigend aan Luxauto NV. De huurder kan ten allen tijde zijn toestemming voor het gebruik van zijn gegevens intrekken. De gegevens worden dan niet meer voor intern commercieel doel aangewend maar worden conform de wettelijke verplichtingen wel nog bewaard.

sluit

Corona update


Beste klanten,Onze Luxauto filialen zijn opnieuw elke weekdag en op zaterdag open.

Wij blijven ook ten allen tijde beschikbaar voor al uw vragen via telefoon, mail of chat.

Wij vragen u wel om onderstaande voorschriften te blijven volgen:

  • Er mag slechts1 klant tegelijkertijd binnen in het filiaal, aan de volgende klanten wordt gevraagd om buiten te wachten
  • Verplicht handen ontsmetten bij binnenkomen van het filiaal, ontsmettingsgel is voorhanden
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht. 
  • Bezorg ons, indien mogelijk, de gevraagde documenten (kopie IDkaart en kopie rijbewijs) via email, voor afhaling van het voertuig
  • Hou voldoende afstand (1.5m min)
  • Enkel toegang voor klanten die een voertuig komen ophalen of terug afleveren
  • Prijsoffertes of inlichtingen verschaffen wij u graag via telefoon, mail of via onze website
  • Onze voertuigen worden voor en na elke verhuring grondig gereinigd en ontsmet.

Al deze maatregelen worden genomen om zowel uzelf als onze medewerkers te beschermen.

Wij danken u alvast voor uw solidaire medewerking hierin.

Gezonde groeten !

Luxauto